Generics trong Java

Generics là một chức năng của Java giúp cho lập trình viên có thể chỉ định rõ kiểu dữ liệu mà họ muốn làm việc với một class, một interface hay một phương thức nào đó. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm… Read More