Reactive Streams trong Java

Reactive Streams là một khái niệm định nghĩa cơ chế để xử lý stream một cách bất đồng bộ (asynchronous) với non-blocking back pressure. Back pressure ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na có quá nhiều công việc phải xử lý cùng một… Read More