Tìm hiểu về JPA Query Language

Thông thường, khi cần thao tác đến một database bất kỳ, chúng ta phải viết câu SQL dựa trên thông tin của các cột, các bảng trong database đó và có thể đối với mỗi loại database khác nhau, syntax của câu SQL cũng khác… Read More

Cơ bản về JPA

Trong bài viết này, như bài viết giới thiệu về Hibernate, không dài dòng, mình sẽ đi thẳng vào một ví dụ về JPA với implementation của Hibernate để các bạn có cái nhìn đầu tiên và hiểu cách mà JPA làm việc luôn các… Read More