Cơ bản về JPA

Trong bài viết này, như bài viết giới thiệu về Hibernate, không dài dòng, mình sẽ đi thẳng vào một ví dụ về JPA với implementation của Hibernate để các bạn có cái nhìn đầu tiên và hiểu cách mà JPA làm việc luôn các… Read More