Tìm hiểu về annotation @GeneratedValue trong JPA – Phần 2

Bài viết này tiếp theo phần 1 nhé các bạn! Strategy tiếp theo mà mình muốn đề cập là strategy GenerationType.SEQUENCE Các bạn khai báo strategy này trong entity Clazz như sau:

Tương tự như strategy GenerationType.TABLE, strategy GenerationType.SEQUENCE hoạt động cũng dựa vào giá… Read More