Sử dụng @ManyToMany annotation trong JPA

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một annotation cuối cùng trong JPA, ngoài @ManyToOne, @OneToOne, @OneToMany, để thể hiện mối quan hệ giữa hai bảng bất kỳ trong database. Đó chính là annotation @ManyToMany! Trong trường hợp 2 bảng bất… Read More