Sử dụng annotation @OneToMany trong JPA

Giả sử các bạn đang làm trong một dự án mà database có 2 bảng, ví dụ như student và clazz có cấu trúc như sau:

Như các bạn thấy, bảng clazz có các cột id, name với primary key là cột id. Bảng… Read More