Tìm hiểu về JPA Query Language

Thông thường, khi cần thao tác đến một database bất kỳ, chúng ta phải viết câu SQL dựa trên thông tin của các cột, các bảng trong database đó và có thể đối với mỗi loại database khác nhau, syntax của câu SQL cũng khác… Read More