BeanFactory và ApplicationContext trong Spring

Trong các bài viết của mình về Spring framework, mình thường sử dụng đối tượng của interface ApplicationContext như là một Spring container để gọi đến đối tượng mình cần lấy. Ví dụ như ở bài trước:

Nhưng thật ra Spring còn hỗ trợ… Read More