Sử dụng properties trong Spring với annotation @Value

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn làm cách nào để sử dụng properties trong Spring với annotation @Value các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Maven project để làm ví dụ: Spring framework dependency:

HelloWorld class:… Read More