Thay đổi cấu hình lùi đầu dòng cho tập tin XML trong Eclipse

Nếu các bạn đang sử dụng Eclipse thì đôi khi chúng ta sẽ gặp một lỗi liên quan đến cài đặt kích thước lùi đầu dòng cho tập tin XML.

Lỗi đó là gì?

Trong Eclipse, các bạn thử mở Preferences, chọn XML, chọn XML Files rồi chọn Editor xong thay đổi cấu hình số khoảng trống lùi đầu dòng khi sử dụng space (Indent using spaces -> Indentation size).

Thay đổi cấu hình lùi đầu dòng cho tập tin XML trong Eclipse

Đôi khi, các bạn sẽ không thể thay đổi con số trong ô này và cũng không thể nhấn vào nút + hay . Mặc định giá trị của ô này là 1.

Vậy giờ phải làm thế nào để có thể thay đổi được?

Có một giải pháp tạm thời cho các bạn có thể làm là tìm và thêm vào dòng sau trong tập tin .metadata/.plugins/org.eclipse.core.runtime/.settings/org.eclipse.wst.xml.core.prefs trong workspace của các bạn.

Ở đây mình muốn số khoảng trống lùi đầu dòng là 2.

Lúc này khi mở lại Eclipse, các bạn sẽ thấy mặc định giá trị này là 2.

Thay đổi cấu hình lùi đầu dòng cho tập tin XML trong Eclipse

Add Comment