Tạo mới và cấp quyền truy cập cho MySQL user

Khi làm việc trong một dự án nào đó có sử dụng MySQL, trên máy tính của mình các bạn thường hay sử dụng user root với tất cả quyền để thao tác trên database. Điều này không có gì đáng nói, nhưng hãy tưởng tượng nếu các bạn đang làm việc với môi trường production thì sao? Nơi mà nếu bất kỳ sơ xuất nào liên quan đến database sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống.

Do đó, có những trường hợp các bạn không nên dùng user root, chúng ta nên tạo một user MySQL khác ít quyền hạn hơn để sử dụng các bạn nhé!

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới và cấp quyền truy cập cho MySQL user!

Đầu tiên, chúng ta cần đăng nhập vào MySQL với tài khoản root để có thể thao tác với tất cả các quyền hạn

Enter rồi nhập mật khẩu.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo mới một user bằng dòng lệnh sau:

Với dòng lệnh trên, user tạo ra này sẽ chỉ truy cập được từ máy tính của các bạn, nếu muốn truy cập từ máy khác thì các bạn thay localhost bằng % nhé, chi tiết như sau:

Sau khi các bạn chạy dòng lệnh trên, các bạn vẫn không thể dùng user này để login được bởi vì chúng ta chưa cấp bất kỳ quyền truy cập nào cho user này, do đó các bạn cần chạy thêm dòng lệnh sau:

Hoặc

Quyền truy cập bao gồm những quyền sau:

  • ALL PRIVILEGES – quyền này giống như root user, được mọi quyền thao tác đối với database hoặc bảng được chỉ ra trong dòng lệnh.
  • CREATE – cho phép user có quyền tạo mới database hoặc bảng.
  • DROP – cho phép xóa database hoặc bảng.
  • DELETE – cho phép xóa record nào đó trong bảng.
  • INSERT – cho phép thêm mới record vào bảng.
  • SELECT – cho phép sử dụng câu lệnh SELECT để đọc dữ liệu từ bảng.
  • UPDATE – cho phép cập nhập những record có trong bảng.
  • GRANT OPTION – cho phép cấp quyền hoặc xóa quyền hạn của user khác.

Nếu các bạn muốn gán quyền truy cập của user này cho tất cả các database, các bảng thì tên bảng và tên database chúng ta sẽ dùng dấu *.

Ví dụ bây giờ mình muốn cấp quyền tạo mới bảng cho user trên thì mình sẽ chạy dòng lệnh sau:

Hoặc

Cuối cùng, để những thay đổi của chúng ta có hiệu lực, các bạn chạy dòng lệnh sau nhé:

2/5 - (2 bình chọn)

Add Comment