News

Data types trong RAML

Khi khai báo các request parameter, path parameter, request body, response body, … trong RAML, chúng ta cần khai báo kiểu dữ liệu của những thông tin này. RAML định nghĩa nhiều loại data types khác nhau giúp chúng ta có thể giải quyết những… Read More