News

Nested class trong Java

Java cho phép chúng ta có thể định nghĩa một class nằm trong một class khác, ví dụ như: package com.huongdanjava.javaexample; public class Application { class Builder { } } Class được định nghĩa bên trong một class khác, chúng ta gọi nó là nested… Read More