News

Virtual thread trong Java

Trong bài viết Khởi tạo và chạy một thread trong Java, mình đã giới thiệu với các bạn về class Thread của Java để tạo mới một thread. Thread tạo bởi class Thread này được gọi là platform thread và số lượng platform thread có thể… Read More