“Angular Authentication using OAuth2 and OpenID Connect – Second Edition” Book

Authentication là một khái niệm quan trọng, một chức năng mà tất cả các ứng dụng web ngày nay đều cần phải hiện thực để bảo vệ các thông tin của ứng dụng, người dùng. Tuỳ theo ngôn ngữ, thông tin đăng nhập của user được lưu trữ ở đâu, chúng ta sẽ hiện thực phần authentication này cho đúng cách. Trong quyển sách “Angular Authentication using OAuth2 and OpenID Connect – Second Edition” mà mình mới viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hiện thực phần authentication cho các ứng dụng Angular sử dụng OAuth2 và OpenID Connect.

Các bạn có thể mua quyển sách này ở đây:

Trong cuốn sách này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Keycloak và Spring Authorization Server để làm Authorization Server, cách tạo mới và cấu hình thông tin client ID và user sử dụng 2 công cụ này như thế nào.

Các bạn sẽ biết cách làm thế nào để hiện thực phần đăng nhập, duy trì đăng nhập và quyết định khi nào cần end session của user cho ứng dụng Angular của mình.

Technologies:

 • Angular 16.2.0
 • Spring Boot 3.1.4
 • Keycloak 22.0.3

Mục lục của cuốn sách này như sau:

1. Introduction

2. Authorization Server

 • 2.1 Using Keycloak
  • 2.1.1 Create a new client
  • 2.1.2 Add a new user
 • 2.2 Using Spring Authorization Server
  • 2.2.1 Initialize the project
  • 2.2.2 Configure

3. Angular application

 • 3.1 Initialize the project
 • 3.2 Authenticate using Keycloak
  • 3.2.1 Configure Authorization Server information
  • 3.2.2 Implement login
  • 3.2.3 Stay logged in or logout?
   • 3.2.3.1 Stay logged in
   • 3.2.3.2 Logout
 • 3.3 Authenticate using Spring Authorization Server
  • 3.3.1 Create new API Gateway project
  • 3.3.2 Implement login
   • 3.3.2.1 Configure API Gateway
   • 3.3.2.2 Implement login in Angular application
   • 3.3.2.3 Complete login
  • 3.3.3 Logout

Appendix

A. Install Keycloak standalone server

Add Comment