“Angular Authentication using OAuth2 and OpenID Connect” Book

Authentication là một khái niệm quan trọng, một chức năng mà tất cả các ứng dụng web ngày nay đều cần phải hiện thực để bảo vệ các thông tin của ứng dụng, người dùng. Tuỳ theo ngôn ngữ, thông tin đăng nhập của user được lưu trữ ở đâu, chúng ta sẽ hiện thực phần authentication này cho đúng cách. Trong quyển sách “Angular Authentication using OAuth2 and OpenID Connect” mà mình mới viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hiện thực phần authentication cho các ứng dụng Angular sử dụng OAuth2 và OpenID Connect.

Phiên bản Kindle của quyển sách này ở đây các bạn nhé https://www.amazon.com/dp/B0C4BH9QV3.

Trong cuốn sách này, mình sử dụng Keycloak để làm Authorization Server của OAuth2, hướng dẫn các bạn cách tạo mới Client ID và user trong Keycloak như thế nào.

Các bạn sẽ biết cách làm thế nào để hiện thực phần đăng nhập, duy trì đăng nhập và quyết định khi nào cần end session của user cho ứng dụng Angular của mình.

Technologies:

  • Angular 15
  • Keycloak 21.1.1

Mục lục của cuốn sách này như sau:

1. Introduction
2. Authorization Server

2.1 Using Keycloak

2.1.1 Create a new client

2.1.2 Add a new user

3. Angular application

3.1 Initialize the project

3.2 Login with Authorization Server

3.2.1 Configure Authorization Server information

3.2.2 Implement login

3.3 Stay logged in or logout?

3.3.1 Stay logged in

3.3.2 Logout

Appendix

A. Install Keycloak standalone server

Add Comment