Cài đặt Apache Tomcat

Apache Tomcat là một trong những Java Server Runtime mà các bạn có thể sử dụng để deploy các ứng dụng Java web. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Tomcat các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy đi đến trang Download của Apache Tomcat để download phiên bản mới nhất của nó https://tomcat.apache.org/download-10.cgi. Tuỳ theo hệ điều hành các bạn đang sử dụng thì hãy download tập tin cài đặt của Apache Tomcat cho phù hợp. Nếu là Window thì các bạn có thể download tập tin .zip còn nếu là macOS hay Linux thì hãy download tập tin .tar.gz nhé:

Sau khi download thì các bạn hãy giải nén tập tin download này ra:

Để start Apache Tomcat lên, đầu tiên chúng ta phải đảm bảo rằng có biến môi trường JAVA_HOME trỏ đến thư mục cài đặt của Java. Ví dụ của mình như sau:

Tiếp theo nếu các bạn đang sử dụng macOS hoặc Linux thì các bạn cần đảm bảo rằng, user mà các bạn đang logged in, là owner của thư mục tomcat:

và các tập tin .sh trong thư mục bin của Apache Tomcat có quyền execute các bạn nhé:

Nếu các tập tin của Apache Tomcat chưa đảm bảo 2 điều kiện trên, các bạn có thể chạy command sau để gán owner cho user bạn đang dùng cho thư mục của Apache Tomcat:

và command sau để gán quyền execute cho các tập tin .sh trong mục bin của Apache Tomcat:

Có thể chạy với quyền sudo nếu cần thiết nhé các bạn!

Đến đây thì các bạn có thể mở Terminal hoặc Console rồi đi đến thư mục bin của Apache Tomcat, sau đó thì chạy câu lệnh sau để start nó lên nhé:

Trên macOS hoặc Linux:

Trên Window:

Kết quả của mình như sau:

Bây giờ, đi đến địa chỉ http://localhost:8080/, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Vậy là chúng ta đã cài đặt thành công Apache Tomcat rồi đó các bạn!

Để stop nó, các bạn có thể chạy command sau trong thư mục bin của Apache Tomcat nhé:

Trên macOS hoặc Linux:

Trên Window:

Add Comment