Cài đặt Management UI cho RabbitMQ

Sau khi đã cài đặt xong RabbitMQ, các bạn có thể cài đặt Management UI cho RabbitMQ để dễ dàng monitor các node và cluster của nó.

Để làm được điều này, trên Window (tương tự cho các hệ điều hành khác), các bạn hãy mở Console với quyền Administrator, đi đến thư mục cài đặt của RabbitMQ rồi vào thư mục sbin, sau đó nhập câu lệnh sau:

để enable Management UI cho RabbitMQ:

Cài đặt Management UI cho RabbitMQ

Start RabbitMQ server lại rồi đi đến địa chỉ http://localhost:15672/, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt Management UI cho RabbitMQ

Đây chính là trang login để vào Management UI của RabbitMQ đó các bạn!

User và password mặc định để login vào trang này là guest/guest.

Các bạn hãy login vào sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt Management UI cho RabbitMQ

Đến đây thì các bạn có thể sử dụng trang Management UI để quản lý RabbitMQ server rồi!

Add Comment