Cài đặt RabbitMQ sử dụng Docker Compose

Trang Docker Hub của RabbitMQ cung cấp cho chúng ta các Docker Image bao gồm cả Management plugin sử dụng Alpine Linux (1 Linux version được tối ưu để có dung lượng rất nhỏ). Các bạn có thể sử dụng những tag có tên kết thúc với management-alpine để cài đặt RabbitMQ sử dụng Docker Compose.

Ví dụ của mình như sau:

Ở đây, mình đang cài đặt latest version của RabbitMQ 3.9.15. Chúng ta cần expose 2 port 5672 và 15672 của RabbitMQ server và RabbitMQ Management UI để cho bên ngoài sử dụng. 2 thư mục bên trong container của RabbitMQ cũng được mount ra các thư mục bên ngoài để chúng ta dễ dàng làm việc với RabbitMQ.

Kết quả khi chạy command “docker compose up” trong thư mục chứa tập tin docker-compose.yaml với nội dung trên như sau:

Như vậy là chúng ta đã start được một RabbitMQ server cùng với management UI. Bây giờ thì các bạn có thể access tới RabbitMQ Management UI sử dụng địa chỉ http://localhost:15672/:

Đăng nhập với username và password là guest, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Add Comment