Cài đặt MSSQL command-line tool sqlcmd trên Ubuntu

Để có thể connect tới một MSSQL Server trong Ubuntu, chúng ta cần cài đặt công cụ sqlcmd, là một công cụ của Microsoft. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ này các bạn nhé.

Đầu tiên, giống như Cài đặt MSSQL Server trên Ubuntu, các bạn cũng cần thêm certificate của Microsoft vào máy của mình:

sau đó thì thêm Microsoft Ubuntu repository vào:

Kết quả:Cài đặt MSSQL command-line tool sqlcmd trên UbuntuLúc này, các bạn cần chạy câu lệnh:

để cập nhập tất cả các software có trong repository của máy Ubuntu của các bạn.

Bây giờ thì các bạn có thể bắt đầu cài đặt công cụ sqlcmd rồi:

Trong quá trình cài đặt, sẽ xuất hiện một số cửa sổ về điều khoản sử dụng cho:

mssql-toolsCài đặt MSSQL command-line tool sqlcmd trên Ubuntu

msodbcsql17

Cài đặt MSSQL command-line tool sqlcmd trên Ubuntu

các bạn chỉ cần chọn Yes là được rồi.

Sau khi việc cài đặt kết thúc, location của công cụ sqlcmd sẽ ở thư mục /opt/mssql-tools/bin/. Các bạn có thể sử dụng đường dẫn này để sử dụng công cụ sqlcmd, ví dụ như kiểm tra phiên bản của công cụ này như sau:

Kết quả:

Cài đặt MSSQL command-line tool sqlcmd trên Ubuntu

Hoặc export đường dẫn /opt/mssql-tools/bin vào biến môi trường $PATH bằng cách thêm vào cuối tập tin .bashrc trong thư mục người dùng câu lệnh sau:

rồi chạy câu lệnh sau để cập nhập:

Khi đó, các bạn có thể sử dụng công cụ sqlcmd ở bất cứ đâu trong máy của mình. Ví dụ như:

Cài đặt MSSQL command-line tool sqlcmd trên Ubuntu

Add Comment