Cài đặt Prometheus sử dụng Docker Compose

Prometheus là một open-source dùng để monitoring application. Để cài đặt Prometheus sử dụng Docker Compose, các bạn hãy chọn version mà các bạn muốn cài đặt ở trang Docker Hub của Prometheus https://hub.docker.com/r/prom/prometheus trước. Sau đó thì hãy sử dụng tập tin docker-compose.yml có nội dung như sau để cài đặt nó các bạn nhé:

Mặc định thì Prometheus chạy trên port 9090 nha các bạn!

Các bạn hãy chạy command “docker compose up” trong thư mục chứa tập tin docker-compose.yml này, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Lúc này, đi đến địa chỉ http://localhost:9090, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Add Comment