Cài đặt FTP server trên Ubuntu

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt FTP server trên Ubuntu sử dụng thư viện vsftpd, các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn cần chạy câu lệnh sau để cập nhập các packages trong Ubuntu repository:

Rồi chạy câu… Read More