Cài đặt FTP server trên Ubuntu

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt FTP server trên Ubuntu sử dụng thư viện vsftpd, các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn cần chạy câu lệnh sau để cập nhập các packages trong Ubuntu repository:

Rồi chạy câu lệnh sau để cài đặt thư viện vsftpd:

Tham số -y trong câu lệnh trên để xác nhận rằng bạn thật sự muốn cài đặt thư viện này.

Kết quả:

Cài đặt FTP server trên Ubuntu

Ở đây, có một số cấu hình mà các bạn có thể consider nếu muốn cài đặt cho FTP server của mình:

  • Không cho anonymous user đăng nhập và thao tác.

  • Cho phép local user đăng nhập và thao tác.

  • Cho phép local user có thể tạo file.

  • Không cho phép local user có thể truy cập tới các thư mục khác trong server.

Tất cả những cấu hình này đều chứa trong file /etc/vsftpd.conf.

Sau khi thay đổi các cấu hình xong, các bạn cần restart lại vsftpd để những thay đổi này có hiệu lực bằng câu lệnh sau:

Add Comment