Connection pool với R2DBC

Connection pool là cách chúng ta control số lượng connection tối đa được open tới một server hoặc database nào đó. Đây là cách chúng ta tiết kiệm và sử dụng resource cho hợp lý, tránh lãng phí. Không một server nào có thể handle… Read More