Cấu hình Datasource sử dụng WildFly Maven Plugin

JBoss WildFly sử dụng Java JNDI để cấu hình thông tin Datasource, giúp cho các ứng dụng được deploy có thể sử dụng thông tin Datasource này để connect và làm việc với database. Nếu các bạn sử dụng JBoss WildFly standalone thì có thể cấu hình thông tin Datasource này trong tập tin standalone.xml của JBoss WildFly. Còn nếu các bạn sử dụng WildFly Maven Plugin trong quá trình development thì sẽ cấu hình thông tin Datasource này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé!

Trước khi đi vào cấu hình Datasource, các bạn cần làm thêm một bước, đó là: để xem được thông tin Datasource đã được cấu hình trong JBoss WildFly server hay chưa, sử dụng Management Console, các bạn hãy cấu hình thông tin user cho WildFly Maven Plugin trước nhé. Ví dụ của mình như sau:

Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình Datasource các bạn nhé!

Đầu tiên, chúng ta cần phải thêm JDBC Driver cho database mà ứng dụng của các bạn sẽ sử dụng vào JBoss WildFly trước.

Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng PostgreSQL database nha các bạn!

Để làm được điều này, chúng ta sẽ cần phải khai báo dependency cho JDBC Driver của database mà các bạn sẽ sử dụng trong project. Mình sẽ khai báo PostgreSQL JDBC Driver như sau:

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng goal “deploy-artifact” của WildFly Maven Plugin để thêm JDBC Driver vào JBoss WildFly như sau:

Chúng ta chỉ cần khai báo groupId và artifactId của JDBC Driver, không cần version nha các bạn! Goal “deploy-artifact” của WildFly Maven Plugin sẽ được thực thi ở phase “install”, có nghĩa là khi các bạn chạy “mvn install” đó các bạn!

Bây giờ thì chúng ta đã có thể sử dụng goal “add-resource” của WildFly Maven Plugin để thêm datasource vào JBoss WildFly.

Các bạn có thể thêm mới một execution như sau:

Thông tin trong tag <address> sẽ giúp chúng ta nói cho WildFly Maven Plugin biết rằng, chúng ta cần thêm vào subsystem “datasources”, một datasource mới, với thông tin về database được cấu hình trong tag <properties>.

Tag <driver-name> thì các bạn khai báo tên driver mà chúng ta đã cấu hình ở trên. Tag <use-ccm> thì liên quan đến tính năng Cache Connection Manager của JBoss WildFly. Thông tin datasource này, các ứng dụng có thể sử dụng thông qua JNDI nha các bạn!

Các bạn có thể khai báo sử dụng goal “deploy” của WildFly Maven Plugin để deploy ứng dụng lúc chạy command “mvn install” luôn cũng được. Ví dụ như sau:

Đến đây là chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình Datasource sử dụng WildFly Maven Plugin rồi đó các bạn!

Bây giờ, các bạn có thể chạy ứng dụng với command:

Chúng ta cần execute goal “wildfly:start” để start một JBoss WildFly trước các bạn nhé. Bởi vì phải có JBoss WildFly server start trước thì chúng ta mới có thể thêm JDBC Driver và cấu hình datasource được.

Sau khi command Maven chạy xong, đi đến trang Management Console của JBoss WildFly ở địa chỉ http://localhost:9990/, rồi đi đến phần Configuration, kiểm tra Subsystems -> Datasources & JDBC Drivers, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

JDBC Drivers:

Datasources:

Như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công Datasource sử dụng WildFly Maven Plugin rồi đó các bạn!

Add Comment