Chạy một container sử dụng command “run” trong Kubernetes cluster

Để triển khai một ứng dụng trong Kubernetes cluster, điều đầu tiên các bạn cần phải biết là làm thế nào để chạy một container trong nó. Có nhiều cách để chúng ta làm được việc này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cách đầu tiên là sử dụng command “run” với công cụ kubectl các bạn nhé!

Cú pháp cơ bản của command “run” như sau:

Trong đó:

  • <image_name> là tên image mà các bạn sẽ sử dụng để chạy container. Kubernetes hỗ trợ Docker Hub và một số Private Registry như Google Container Registry, AWS EC2 Container Registry, …
  • <name> là tên của Deployment sau khi chúng ta khởi tạo container với image trên.

Ví dụ bây giờ mình sẽ chạy một container sử dụng image node-hello từ Google Container Registry ở địa chỉ https://console.cloud.google.com/gcr/images/google-samples/GLOBAL/node-hello như sau:

Kết quả:

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes clusterNhư các bạn thấy, sau khi chạy câu lệnh trên, một message được in ra báo cho chúng ta biết là một Deployment đã được tạo “deployment.apps “node-hello” created”. Điều này có nghĩa, khi chúng ta chạy một container trong Kubernetes cluster, thành phần Deployment cũng được khởi tạo. Điều này cũng có nghĩa, vì Deployment sẽ quản lý Pod và các replicate của Pod, nên thành phần Pod cũng được tạo ra.

Các bạn có thể kiểm tra lại những gì mình vừa nói bằng cách chạy các câu lệnh sau:

Kiểm tra Pod:

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes cluster

STATUS “ContainerCreating” có nghĩa là câu lệnh của chúng ta vẫn còn đang chạy và container của chúng ta chưa được tạo xong nha các bạn! Các bạn hãy đợi một thời gian rồi kiểm tra lại:

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes cluster

Kiểm tra Deployment:

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes cluster

Mặc định khi các bạn chạy câu lệnh run, container của chúng ta sẽ được tạo và chạy ngầm bên trong cluster. Để access vào container này, các bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

Trong đó, container_name là tên của container trong Pod mà chúng ta cần truy cập, các bạn có thể sử dụng câu lệnh:

để lấy thông tin của tất cả các container trong Pod.

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes cluster

Nếu Pod chỉ có một container thì chúng ta cũng có thể sử dụng Pod name để access vào container đó.

Ví dụ của mình như sau:

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes cluster

Để xoá Deployment cũng như Pod mà chúng ta vừa tạo ở trên, các bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

Ví dụ của mình:

Chạy một container sử dụng command "run" trong Kubernetes cluster

Add Comment