Làm việc với response trong Javalin

Chúng ta đã tìm hiểu cách handle một request trong Javalin như thế nào rồi, trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách làm việc với response trong Javalin các bạn nhé!

Mình cũng tạo một Maven project để làm ví dụ như sau:

Làm việc với response trong Javalin

Javalin và SLF4J Simple dependency như sau:

Để handle cho phần response, chúng ta sẽ sử dụng phương thức result() của đối tượng Context để làm điều này.

Phương thức result() này cũng có nhiều phương thức overload giúp chúng ta có thể trả về String, Stream,… Và đặc biệt, nó cũng hỗ trợ asynchronous response với CompletableFuture như sau:

Kết quả:

Làm việc với response trong Javalin

Nếu các bạn muốn trả về response là một chuỗi JSON thì hãy dùng phương thức json() của đối tượng Context.

Javalin sử dụng thư viện Jackson để làm điều này nên các bạn cần phải khai báo Jackson dependency cho nó:

Ví dụ:

Kết quả:

Làm việc với response trong Javalin

Để set HTTP status code cho phần response, chúng ta sẽ sử dụng phương thức status() với tham số là giá trị của status code mà các bạn muốn response các bạn nhé!

Ví dụ:

Kết quả:

Làm việc với response trong Javalin

Add Comment