“Spring Authorization Server – From the basics – Second Edition” Book

Với mong muốn đem đến cho các bạn một hướng dẫn toàn tập về xây dựng một Authorization Server sử dụng Spring Authorization Server, mình đã bỏ thời gian để viết cuốn sách “Spring Authorization Server – From the basics – Edition”.

Các bạn có thể mua sách tại đây:

Cuốn sách này cover tất cả những tính năng cần có của một Authorization Server và đã được Spring Authorization Server hỗ trợ. Cập nhập tới Spring Authorization Server phiên bản 1.1.3.

Trong cuốn sách này, mình hướng dẫn các bạn cách hiện thực một Authorization Server với Spring Authorization Server, giới thiệu với các bạn cách cấu hình cho một RegisteredClient hỗ trợ các grant types trong OAuth 2.1, bao gồm:

 • Grant type Authorization Code với có và không có PKCE,
 • Grant type Client Credentials,
 • Grant type Refresh Token
 • Và grant type Device Code.

Mình cũng hướng dẫn các bạn một số thao tác liên quan đến access token trong chương “Access token” và các sử dụng tập tin keystore PKCS12, các tập tin key được generate sử dụng OpenSSL để bảo mật cho access token.

Trong chương 7, mình đề cập về OpenID Connect và hướng dẫn các bạn cách cấu hình để Authorization Server được xây dựng sử dụng Spring Authorization Server, hỗ trợ OpenID Connect.

Để lưu các thông tin về RegisteredClient, Authorization và Authorization Consent vào database, các bạn có thể đọc chương “JDBC”.

Và cuối cùng, để customize các trang login hay consent screen của Authorization Server, các bạn hãy đọc chương 9 “Customization”.

Mục lục của cuốn sách này như sau:

1. Introduction

 • 1.1 OAuth 2.1
 • 1.2 OpenID Connect
 • 1.3 Spring Authorization Server

2. Getting started

3. Configure Authorization Server

 • 3.1 Configuration for default endpoints
 • 3.2 Configure JSON Web Key
 • 3.3 Configure AuthorizationServerSettings
 • 3.4 Configure Spring Security
 • 3.5 Register client with Authorization Server
 • 3.6 Register user with Authorization Server
 • 3.7 OAuth Authorization Server Info

4. OAuth 2.1 grant types

 • 4.1 Authorization Code grant type
  • 4.1.1 Standard
  • 4.1.2 With PKCE
 • 4.2 Client Credentials grant type
 • 4.3 Refresh Token grant type
 • 4.4 Extension grant type
  • 4.4.1 Device Code grant type

5. Access token

 • 5.1 Change expiration time
 • 5.2 Change format
 • 5.3 Token introspection
 • 5.4 Token revocation
 • 5.5 Add more claims

6. JWT/JWS/JWK

 • 6.1 Define JSON Web Key Set using PKCS12 keystore file
  • 6.1.1 Generate PKCS12 keystore file
  • 6.1.2 Use PKCS12 keystore file
 • 6.2 Defines JSON Web Key Set using key file generated using OpenSSL
  • 6.2.1 Generate key files using OpenSSL
  • 6.2.2 Use key files

7. OpenID Connect

 • 7.1 ID Token
 • 7.2 User Info
 • 7.3 Client Registration
 • 7.4 Client Read
 • 7.5 Provider Configuration
 • 7.6 Logout

8. JDBC

 • 8.1 RegisteredClient
 • 8.2 Authorization
 • 8.3 Authorization Consent

9. Customization

 • 9.1 Login
 • 9.2 Consent Screen
  • 9.2.1 Define request URI
  • 9.2.2 Define consent screen template
  • 9.2.3 Configure Authorization Server

Appendix

 • A. Client types in OAuth 2.1

Add Comment