Builder Pattern với Project Lombok

Thông thường, khi chúng ta cần khởi tạo một đối tượng với rất nhiều thông tin, chúng ta có thể sử dụng Builder Pattern để làm điều này. Ví dụ như, mình có class Student như sau:

Để tạo đối tượng Student với tất… Read More