Synchronized với annotation @Synchronized của Project Lombok

Để tránh việc nhiều thread sử dụng một phương thức tại một thời điểm, chúng ta thường khai báo phương thức sử dụng keyword synchronized của Java, ví dụ như sau:

Project Lombok cũng cung cấp một cách an toàn hơn để làm điều này… Read More

Logging với Project Lombok

Thông thường, khi chúng ta sử dụng các Logging frameworks như Log4J, Logback hay Simple Logging Facade for Java (SLF4J), chúng ta cần phải khai báo như sau:

Nhưng đối với Project Lombok, chúng ta không cần phải làm như thế. Khi sử dụng… Read More

Builder Pattern với Project Lombok

Thông thường, khi chúng ta cần khởi tạo một đối tượng với rất nhiều thông tin, chúng ta có thể sử dụng Builder Pattern để làm điều này. Ví dụ như, mình có class Student như sau:

Để tạo đối tượng Student với tất… Read More