Logging với Project Lombok

Thông thường, khi chúng ta sử dụng các Logging frameworks như Log4J, Logback hay Simple Logging Facade for Java (SLF4J), chúng ta cần phải khai báo như sau:

Nhưng đối với Project Lombok, chúng ta không cần phải làm như thế.

Khi sử dụng Project Lombok, chúng ta chỉ cần khai báo annotation dành cho Logging framework mà chúng ta muốn sử dụng mà thôi, sau đó thì có thể sử dụng như bình thường. Ở ví dụ trên, mình đang sử dụng Simple Logging Facade for Java thì mình sẽ khai báo annotation @Slf4j của Project Lombok dành cho thư viện này như sau:

Nếu các bạn kiểm tra tập tin Example.class nằm trong thư mục /target/classes/com/huongdanjava/lombok/, các bạn sẽ thấy nội dung của tập tin này như sau:

Rõ ràng, như các bạn thấy, Project Lombok sẽ generate code để khai báo đối tượng Logger trong class Example một cách tự động.

Bên dưới là những annotation dành cho những Logging frameworks khác:

4/5 - (1 bình chọn)

Add Comment