Builder Pattern với Project Lombok

Thông thường, khi chúng ta cần khởi tạo một đối tượng với rất nhiều thông tin, chúng ta có thể sử dụng Builder Pattern để làm điều này.

Ví dụ như, mình có class Student như sau:

Để tạo đối tượng Student với tất cả các thông tin sử dụng Builder Pattern, chúng ta cần tạo một đối tượng StudentBuilder như sau:

và sử dụng đối tượng StudentBuilder này để tạo đối tượng Student:

Kết quả:

Builder Pattern với Project Lombok

Với Project Lombok, chúng ta sẽ có một cách dễ dàng hơn để tạo đối tượng StudentBuilder bằng cách sử dụng annotation @Builder như sau:

Với annotation @Builder, khi generate class, một class Builder mới sẽ được generate. Với ví dụ trên của chúng ta, nếu bây giờ các bạn kiểm tra tập tin Student class nằm trong thư mục /target/classes/com/huongdanjava/lombok, các bạn sẽ thấy tập tin này có nội dung như sau:

Các bạn có thể thấy một class mới Student.StudentBuilder đã được thêm vào.

Bây giờ, các bạn có thể sử dụng Student.StudentBuilder class này:

Kết quả:

Builder Pattern với Project Lombok

5/5 - (2 bình chọn)

2 thoughts on “Builder Pattern với Project Lombok

    1. Trong trường hợp một đối tượng có quá nhiều thuộc tính thì việc gọi nhiều phương thức set() sẽ có phần hơi bất tiện. Sử dụng Builder Pattern để code gọn hơn thôi em!

Add Comment