Tìm hiểu về Functional Interface Supplier trong Java

Supplier là một Functional Interface, do đó nó chỉ chứa một phương thức abstract như sau:

Interface này đơn giản chỉ là trả về giá trị trong context mà nó đang được sử dụng bằng phương thức get(). Ví dụ như mình có danh… Read More