Tìm hiểu về Functional Interface Supplier trong Java

Supplier là một Functional Interface, do đó nó chỉ chứa một phương thức abstract như sau:

Interface này đơn giản chỉ là trả về giá trị trong context mà nó đang được sử dụng bằng phương thức get().

Ví dụ như mình có danh sách sau:

Giờ mình muốn sử dụng interface Supplier để lấy ra giá trị của từng phần tử trong danh sách trên và in ra console, mình sẽ viết một phương thức như sau:

Và giờ chúng ta có thể sử dụng phương thức này rồi:

Trong đoạn code trên, thay vì mình sử dụng interface Consumer, mình đã sử dụng phương thức print() với tham số là một interface Supplier, giá trị là giá trị của từng phần tử trong danh sách.

Kết quả:

Tìm hiểu về Functional Interface Supplier trong Java

Giống như interface Consumer, ở đây chúng ta cũng có vài biến thể của interface Supplier, đó là:

  • Interface IntSupplier: với phương thức getAsInt() trả về giá trị Integer.
  • Interface DoubleSupplier: với phương thức getAsDouble() trả về giá trị Double.
  • Interface LongSupplier: với phương thức getAsLong() trả về giá trị Long.
  • Interface BooleanSupplier: với phương thức getAsBoolean() trả về giá trị Boolean.

Add Comment