Tìm hiểu về JPA Query Language

Thông thường, khi cần thao tác đến một database bất kỳ, chúng ta phải viết câu SQL dựa trên thông tin của các cột, các bảng trong database đó và có thể đối với mỗi loại database khác nhau, syntax của câu SQL cũng khác… Read More

JPA và Spring framework

Trong JPA thì đối tượng EntityManagerFactory sẽ là đối tượng quản lý các entity, quản lý kết nối đến database. Việc sử dụng Spring để quản lý đối tượng này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc phát triển các ứng dụng Java có… Read More

Cơ bản về JPA

Trong bài viết này, như bài viết giới thiệu về Hibernate, không dài dòng, mình sẽ đi thẳng vào một ví dụ về JPA với implementation của Hibernate để các bạn có cái nhìn đầu tiên và hiểu cách mà JPA làm việc luôn các… Read More