Kế thừa bean trong Spring

Trong Java chúng ta có kế thừa đối tượng sử dụng từ khóa abstract, Spring cũng hỗ trợ chúng ta làm điều tương tự trong bản thân nó. Bài viết này mình sẽ trình bày cho các bạn biết cách để sử dụng kế thừa bean… Read More

BeanFactory và ApplicationContext trong Spring

Trong các bài viết của mình về Spring framework, mình thường sử dụng đối tượng của interface ApplicationContext như là một Spring container để gọi đến đối tượng mình cần lấy. Ví dụ như ở bài trước:

Nhưng thật ra Spring còn hỗ trợ… Read More