Thay đổi phiên bản của Java trong Linux

Giả sử bạn đang làm việc trong một hệ thống Linux có nhiều phiên bản Java được cài đặt. Vậy làm thế nào để thay đổi phiên bản của Java từ phiên bản này sang phiên bản khác, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó!

Ví dụ mình đang sử dụng Ubuntu, và Ubuntu của mình đang cài đặt 2 phiên bản của Java, đó là:

  • Java 6 Update 38
  • Java 7 Update 95

Mặc định, mình đang sử dụng phiên bản Java 7 Update 95, các bạn có thể sử dụng câu lệnh java -version để kiểm tra điều này.

Bây giờ, mình muốn chuyển sang sử dụng phiên bản Java 6 Update 38, mình sẽ sử dụng câu lệnh update update-alternatives của Ubuntu và làm như sau:

Ở bước này, nếu bạn đổi ý, vẫn muốn sử dụng phiên bản Java hiện tại, thì hãy nhấn nút Enter, không gì thay đổi cả.

Mình thì muốn chuyển sang sử dụng phiên bản Java 6 Update 38 nên mình sẽ chọn 2 và nhấn Enter. Một message sẽ hiển thị thông báo cho các bạn biết là việc chuyển đổi đã thành công:

Kết quả:

Add Comment