Cài đặt SonarQube Scanner

Sau khi đã cài đặt SonarQube server, các bạn cần cài đặt thêm SonarQube Scanner. Đây là một công cụ dùng để phân tích code của chúng ta và report kết quả tới SonarQube server, sau đó SonarQube server sẽ sử dụng report này để… Read More