Cấu trúc của một tập tin Java

Tất cả các code Java của chúng ta sẽ được định nghĩa trong một tập tin kết thúc với phần mở rộng là .java. Tập tin này sẽ định nghĩa tất cả các class và interface mà chúng ta cần. Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa của một class, trong bài viết này, mình sẽ chỉ trình bày với các bạn làm thế nào để định nghĩa nhiều class hoặc interface trong cùng một tập tin các bạn nhé!

Java cho phép chúng ta định nghĩa một hoặc nhiều interface hoặc class trong cùng một tập tin.

Ví dụ:

Cấu trúc của một tập tin Java

Chúng ta có thể chuyển đổi vị trí định nghĩa của các class hoặc interface trong cùng một tập tin mà không bị vấn đề gì. Trong ví dụ trên mình có thể đưa class Cat lên đầu như sau:

Cấu trúc của một tập tin Java

Nhưng có một điều bắt buộc là bạn chỉ có thể định nghĩa duy nhất một public class hoặc public interface trong cùng một tập tin. Trong trường hợp này thì tên tập tin phải là tên của class hoặc interface public đó.

Trong ví dụ trên mình đã định nghĩa interface Animal là một public interface, thì bắt buộc tập tin chứa code của mình phải là Animal.java. Nếu không phải bạn sẽ bị lỗi compile ngay.

Ví dụ:

Cấu trúc của một tập tin Java

Trong trường hợp bạn định nghĩa nhiều class hoặc interface trong cùng một tập tin thì package chứa tập tin đó sẽ là package của tất cả các class và interface mà bạn đã định nghĩa.

Trong ví dụ trên thì class Cat và inteface Animal sẽ cùng nằm trong cùng một package là com.huongdanjava.

Add Comment