Di chuyển một tập tin trong Java

Để di chuyển một tập tin bất kỳ trong Java, trong phiên bản Java 6 hoặc những phiên bản Java cũ hơn, chúng ta có thể sử dụng phương thức renameTo() nằm trong đối tượng File để làm việc này:

Kết quả:

Từ phiên bản Java 7 trở đi, chúng ta còn có thêm một cách khác để di chuyển một tập tin, đó chính là sử dụng đối tượng Files. Đối tượng Files này chứa tất cả các phương thức giúp chúng ta có thể thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến tập tin như tạo tập tin, xóa tập tin, sao chép tập tin hay di chuyển tập tin, … Hãy xem với di chuyển một tập tin thì nó làm thế nào nhé các bạn:

Và giống như sao chép tập tin, chúng ta còn có thể sử dụng thư viện Apache Commons IO để di chuyển một tập tin nha các bạn!Add Comment