Di chuyển một tập tin trong Java

Để di chuyển một tập tin bất kỳ trong Java, trong phiên bản Java 6 hoặc những phiên bản Java cũ hơn, chúng ta có thể sử dụng phương thức renameTo() nằm trong đối tượng File để làm việc này:

Kết quả:

Từ… Read More

Xóa tập tin trong Java

Tạo một tập tin trong Java đã dễ mà xóa tập tin lại càng dễ hơn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách để xóa một tập tin trong Java nhé! Đầu tiên không thể không nhắc đến đối tượng File,… Read More