Tạo tập tin trong Java

Tạo tập tin trong Java là một thao tác cơ bản, ai cũng phải biết. Do do trong bài viết này, mình chỉ tổng hợp lại các cách để chúng ta có thể tạo được một tập tin trong Java. Có thể nó hữu ích cho những người mới làm quen với lập trình Java.

Đầu tiên, mình phải đề cập đến đối tượng File của Java. Đối tượng này có mặt trong Java kể từ phiên bản JDK 1.0, có nghĩa là rất lâu rồi.

Trong đối tượng này, chúng ta có một phương thức dùng để tạo một tập tin, tên gọi là createNewFile().

Khi các bạn dùng phương thức này, sau khi thực thi nó sẽ trả về cho bạn một giá trị kiểu boolean. Nếu chúng ta có thể tạo được tập tin mà không gặp vấn đề gì thì giá trị trả về sẽ là true ngược lại nếu có lỗi gì xảy ra, giá trị trả về sẽ là false.

Cách thứ hai chúng ta có thể dùng để tạo tập tin trong Java là dùng đối tượng Files, đối tượng này được giới thiệu từ phiên bản Java 7.

Phương thức static createFile() trong đối tượng Files dùng để tạo một tập tin bất kỳ.

Trong đó, đối tượng Path sẽ là đối tượng nắm giữ thông tin về đường dẫn của tập tin mà chúng ta muốn tạo.


3/5 - (1 bình chọn)

Add Comment