Đổi tên branch trong Git repository

Khi làm việc với Git trong các dự án, đôi khi các bạn sẽ có nhu cầu đổi tên branch mà mình đã tạo ra trong Git repository.

Ví dụ như mình có một repository trên GitHub tên là questions-management và repository này có một branch tên là example như sau:

Đổi tên branch trong Git repository

Bây giờ mình sẽ đổi tên branch này thành tên mới là example_huongdanjava!

Để làm được điều này, đầu tiên mình sẽ clone remote repository này về local, sau đó sử dụng một số câu lệnh Git như sau:

– Đầu tiên, mình sẽ switch current branch của repository này sang branch example sử dụng câu lệnh “git checkout”:

– Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh “git branch” để rename branch hiện tại sang tên mới là example_huongdanjava:

– Tiếp theo, chúng ta cần chạy câu lệnh sau để xoá branch example này trên remote và push branch name mới ở local lên:

– Và điều cuối cùng chúng ta cần làm là reset upstream để local branch track remote branch cho branch example_huongdanjava.

Đổi tên branch trong Git repository

Kết quả:

Đổi tên branch trong Git repository

Add Comment