Đẩy local GIT repository lên remote GIT repository

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa local GIT repository lên remote GIT repository nào đó chẳng hạn như GitHub hay Bitbucket

Ví dụ ở đây mình có một GIT repository trên máy mình với nội dung như sau:

Đưa local GIT repository lên remote GIT repositoryBây giờ, mình muốn đưa repository này lên một remote GIT repository của Bitbucket ở địa chỉ https://huongdanjavacom@bitbucket.org/huongdanjavacom/coffee.git, các bước để làm sẽ như sau:

  • Đầu tiên, chúng ta sẽ thêm URL của repository trên Bitbucket vào repository của chúng ta với câu lệnh sau:

Trong ví dụ này, mình sẽ chạy câu lệnh sau:

  • Tiếp theo, mình sẽ push tất cả dữ liệu lên bằng câu lệnh sau:

với câu lệnh này, nó sẽ không push tất cả các tags mà chúng ta đang có.

  • Do đó, bước cuối cùng của chúng ta là push tất cả các tags bằng câu lệnh sau:

Kết quả:

Đưa local GIT repository lên remote GIT repository

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment