Phương thức ifPresent() của đối tượng Optional trong Java

Phương thức này dùng để kiểm tra một đối tượng Optional có rỗng hay không? Nếu không rỗng thì thực hiện các thao tác với đối tượng này, ngược lại thì không làm gì hết.

Tham số của phương thức này là một đối tượng của interface Consumer. Các bạn có thể xem thêm về interface Consumer tại đây.

Ví dụ:

Kết quả:

Phương thức ifPresent() của đối tượng Optional trong Java

Add Comment