Phương thức isPresent() của đối tượng Optional trong Java

Phương thức này dùng để kiểm tra một đối tượng Optional có không rỗng hay không? Nếu đối tượng này bị rỗng thì nó sẽ trả về false.

Ví dụ:

Kết quả:

Phương thức isPresent() của đối tượng Optional trong Java

1/5 - (5 bình chọn)

Add Comment