Phương thức iterate() của đối tượng Stream trong Java

Trong Java 8, phương thức iterate() đã được giới thiệu và nó chỉ có 2 tham số và sẽ giúp chúng ta tạo 1 đối tượng Stream với các phần tử vô hạn.

Nội dung:

Ví dụ:

Khi chạy ví dụ trên, các bạn sẽ thấy một đối tượng Stream chứa vô tận các số bắt đầu từ 1.

Với Java 9 thì phương thức iterate() đã có 1 cải tiến bằng cách thêm 1 tham số nữa, interface Predicate, giúp chúng ta có thể stop các số vô tận này dựa vào điều kiện chúng ta định nghĩa bằng interface Predicate.

Nội dung:

Ví dụ:

Kết quả:

Phương thức iterate() của đối tượng Stream trong Java


Add Comment