Phương thức ofNullable() của đối tượng Stream trong Java

Phương thức này được thêm mới từ Java 9.

Phương thức này sẽ return về đối tượng Stream của một element trong trường hợp element này không bị null, nếu nó bị null thì sẽ return lại một empty Stream.

Ví dụ:

Khi các bạn chạy đoạn code trên, nó sẽ không in gì ra console hết cả. Nhưng nếu các bạn chỉnh sửa biến s không phải null:

thì kết quả sẽ là:

Phương thức ofNullable() của đối tượng Stream trong Java

Add Comment