Phương thức dropWhile() của đối tượng Stream trong Java

Phương thức này được thêm mới từ Java 9.

Phương thức này có tham số là interface Predicate và chức năng của nó thì ngược lại so với phương thức takeWhile(). Phương thức này cũng đi qua lần lượt từng element trong đối tượng Stream của các bạn từ trái sang phải và ignore hết tất cả các element thoả mãn điều kiện. Một khi điều kiện không còn thoã mãn nữa nó sẽ lấy hết các element còn lại để trả về.

Ví dụ:

Ở ví dụ trên, phương thức dropWhile() sẽ ignore hết tất cả các element nhỏ hơn 5 và khi gặp một element lớn hơn 5, nó sẽ return lại tất cả element còn lại bao gồm cả element này.

Kết quả:

Phương thức dropWhile() của đối tượng Stream trong Java


Add Comment