Phương thức iterate() của đối tượng Stream trong Java

Trong Java 8, phương thức iterate() đã được giới thiệu và nó chỉ có 2 tham số và sẽ giúp chúng ta tạo 1 đối tượng Stream với các phần tử vô hạn. Nội dung:

Ví dụ:

Khi chạy ví dụ trên, các… Read More

Phương thức ofNullable() của đối tượng Stream trong Java

Phương thức này được thêm mới từ Java 9.

Phương thức này sẽ return về đối tượng Stream của một element trong trường hợp element này không bị null, nếu nó bị null thì sẽ return lại một empty Stream. Ví dụ:

Khi… Read More

Phương thức dropWhile() của đối tượng Stream trong Java

Phương thức này được thêm mới từ Java 9.

Phương thức này có tham số là interface Predicate và chức năng của nó thì ngược lại so với phương thức takeWhile(). Phương thức này cũng đi qua lần lượt từng element trong đối tượng… Read More

Phương thức takeWhile() của đối tượng Stream trong Java

Phương thức này được thêm mới từ Java 9.

Tham số của phương thức này là interface Predicate và phương thức này sẽ lấy lần lượt các element trong đối tượng Stream của các bạn từ trái sang phải cho đến khi điều kiện… Read More

Phương thức completeOnTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Phương thức này dùng để: nếu sau khoảng thời gian timeout mà tác vụ của chúng ta vẫn chưa xử lý xong, thay vì throw ra exception TimeoutException như phương thức orTimeout(), code của chúng… Read More

Phương thức delayedExecutor() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9. Ở đây, chúng ta có 2 phương thức overload delayedExecutor(), phương thức đầu tiên có cú pháp như sau:

Phương thức này sẽ trả về một đối tượng Executor từ Executor mặc định mà đối… Read More

Phương thức orTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Phương thức này dùng để chỉ định, nếu tác vụ của chúng ta không hoàn thành trong khoảng thời gian nào đó thì chương trình sẽ dừng và bị exception TimeoutException. Ví dụ sau mình… Read More