Phương thức delayedExecutor() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Ở đây, chúng ta có 2 phương thức overload delayedExecutor(), phương thức đầu tiên có cú pháp như sau:

Phương thức này sẽ trả về một đối tượng Executor từ Executor mặc định mà đối tượng CompletableFuture sử dụng để thực thi tác vụ, sau khoảng thời gian delay. Và đối tượng Executor mới này sẽ làm nhiệm vụ thực thi tác vụ.

Phương thức thứ hai là:

Phương thức này cũng trả về một đối tượng Executor nhưng là từ đối tượng Executor mà chúng ta truyền vào trong phương thức này, sau khoảng thời gian delay. Và đối tượng Executor mới này cũng sẽ làm nhiệm vụ thực thi tác vụ.

Ví dụ mình muốn tính tổng của 2 số và vì một số điều kiện nào đó, mình muốn nó xảy ra sau 2s, code của mình sẽ như sau:

Khi chạy ví dụ trên, các bạn sẽ thấy sau khoảng thời gian 2s thì kết quả mới xuất hiện:

Phương thức delayedExecutor() của đối tượng CompletableFuture trong Java

 

2 thoughts on “Phương thức delayedExecutor() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Add Comment