Phương thức orTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Phương thức này được giới thiệu từ Java 9.

Phương thức này dùng để chỉ định, nếu tác vụ của chúng ta không hoàn thành trong khoảng thời gian nào đó thì chương trình sẽ dừng và bị exception TimeoutException.

Ví dụ sau mình muốn việc tính tổng hai số sẽ hoàn thành trong thời gian 1s nhưng trong quá trình tính tổng mình cho sleep 3s.

Kết quả:

Phương thức orTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

Nếu bây giờ mình tăng thời gian timeout lên:

thì chương trình sẽ không bị lỗi nữa.

Phương thức orTimeout() của đối tượng CompletableFuture trong Java

 

Add Comment